1460/UBND-QLDT

Về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật đê điều trên địa bàn quận

[Tệp tin đính kèm] 

Văn bản chỉ đạo khác
- 1459/UBND-QLDT (Ngày đăng:31-01-2012)
- 1458/UBND-QLDT (Ngày đăng:31-01-2012)
- 1457/UBND-VP (Ngày đăng:31-01-2012)
- 1234/qd (Ngày đăng:21-08-2017)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số