Nội dung thủ tục hành chính
Tên thủ tục: Thủ tục 65: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý. Mại dâm ở cấp xã (TTHC Mức độ 1).
Trình tự thực hiện:

Căn cứ vào Kế hoạch triển khai của UBND cấp huyện và Kế hoạch của UBND cấp xx, UBND cấp xã đang ký chuyển hóa của địa phương mình ngay từ đầu năm và tự chấm điểm, phân loại vào cuối năm, sau đó báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã..
Thành phần hồ sơ:

-Biên bản tự phân loại, chấm điểm đánh giá của cấp xã
- Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình cộng đồng.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: ngày 05/12 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Cơ quan thực hiện: Xã, phường, thị trấn
Lĩnh vực: Lĩnh vực Lao động TBXH
Kết quả thực hiện: Báo cáo tự phân loại của cấp xã.
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mấu tờ khai: Biên bản tự phân loại, đánh giá của cấp xã. - Báo cáo tự phân loại cấp xã.
Yêu cầu điều kiện thực hiện: Không
Cơ sở pháp lý:

- Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 của liên ngành: Lao động – TB&XH, Công an, Văn hóa
-Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.- Kế hoạch số 481/KHLT ngày 20/10/2008 của liên ngành: Lao động – TB&XH, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQ thành phố.

Tệp đính kèm

Thủ tục hành chính khác
TT Tên thủ tục    Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 5: Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (TTHC Mức độ 2)
   Quận, huyện, thị xã
2 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đối với hộ kinh doanh cá thể (TTHC-Mức độ 2)
   Quận, huyện, thị xã
3 Thủ tục 2 : Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đối với hộ kinh doanh cá thể.(TTHC-Mức độ 2)
   Quận, huyện, thị xã
4 Thủ tục 3: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với hộ kinh doanh cá thể (TTHC-Mức độ 2)
   Quận, huyện, thị xã
5 Thủ tục 4: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với hộ kinh doanh cá thể (TTHC-Mức độ 1)
   Quận, huyện, thị xã
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số