Các quy trình ISO
    2.10. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-10/NV: Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
    2.9. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-09/NV: Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
    2.8. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-08/NV: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
    2.7. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-07/NV: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một phường
    2.6. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-06/NV: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một phường
    2.5. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-05/NV: Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
    2.4. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-04/NV: Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một phường
    2.3. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-03/NV: Thông báo thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn phường khác
    2.2. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-02/NV: Thông báo thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
    2.1. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-01/NV: Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn 01 xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
    1.5. Lĩnh vực Giáo dục: QT-05/GD: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lạ
    1.4. Lĩnh vực Giáo dục: QT-04/GD: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
    1.3. Lĩnh vực Giáo dục: QT-03/GD: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
    1.2. Lĩnh vực Giáo dục: QT-02/GD: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
    1.1. Lĩnh vực Giáo dục: QT-01/GD: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
    MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
    CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Trang  1
Sắp xếp theo
Hiển thị dòng/trang
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số