Quy trình ISO

2.8. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-08/NV: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
- Tổ chức tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ tại những nơi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những người thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
+ Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.
+ Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
+ Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Những người theo tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và các điều kiện sau đây:
+ Có giáo lý, giáo luật.
+ Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
Văn bản đăng ký (theo mẫu)
 x
 
 
Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo;
x
 
 
Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
x
 
 
Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
x
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
01 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáotập trung nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
Công dân chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến
Công dân
Khi có nhu cầu
Thành phần hồ sơ theo mục 5.2
 
B2
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ của công dân nộp không đúng theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân một lần bằng văn bản phiếu hướng dẫn hồ sơ – mẫu số 01
+ Trường hợp hồ sơ đủ thành phần hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả – mẫu số 02, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 03) cho công dân
+ Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 04 và chuyển về bộ phận chuyên môn thẩm định
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Chậm nhất ½ ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ
Phiếu hướng dẫn hồ sơ – mẫu số 01
 
Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả (mẫu 02),
 
 
 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu 03)
B3
Thẩm định hồ sơ: Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định:
- Công chức thụ lý xem xét hồ sơ, nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh công chức thụ lý trực tiếp thông báo 01 lần bằng văn bản cho tổ chức/công dân biết để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo
Công chức thụ lý hồ sơ
15 ngày
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu 04) Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (mẫu 05)
Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (mẫu 06)
B4
Tổng hợp kết quả thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình xem xét và phê duyệt
 
03 ngày
 
 
B5
Xem xét và ký văn bản 
Lãnh đạo UBND phường
01 ngày
Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
B6
Tiếp nhận kết quả, vào sổ, nhân bản đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận một cửa
Lưu hồ sơ
Bộ phận văn thư
Công chức thụ lý hồ sơ
Công chức
bộ phận một cửa
½ ngày
Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả – mẫu số 02
B7
Trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường hoặc qua đường bưu chính
5.8
Cơ sở pháp lý
 
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
-Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.1. Lĩnh vực Giáo dục: QT-01/GD: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.2. Lĩnh vực Giáo dục: QT-02/GD: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.3. Lĩnh vực Giáo dục: QT-03/GD: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số