Quy trình ISO

2.2. Lĩnh vực Tôn giáo: QT-02/NV: Thông báo thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân phường nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
Văn bản thông báo nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; thời điểm thay đổi; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới; thời điểm chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ
Trường hợp nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chuyển địa điểm sinh hoạt tôn giáo đến địa bàn xã khác, người đại diện của nhóm còn có trách nhiệm gửi kèm bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân phường nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới
 x
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
01 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
Ngay sau khi Ủy ban nhân dân phường nhận được văn bản thông báo hợp lệ
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
Công dân chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến
Công dân
 
Thành phần hồ sơ theo mục 5.2
 
B2
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ của công dân nộp không đúng theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân một lần bằng văn bản phiếu hướng dẫn hồ sơ – mẫu số 01
+ Trường hợp hồ sơ đủ thành phần hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả – mẫu số 02, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 03) cho công dân
+ Lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu số 04 và chuyển về bộ phận chuyên môn thẩm định
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Chậm nhất ½ ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ
Phiếu hướng dẫn hồ sơ – mẫu số 01
 
Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả (mẫu 02),
 
 
 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu 03)
B3
Thẩm định hồ sơ: Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định:
- Công chức thụ lý xem xét hồ sơ, nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh công chức thụ lý trực tiếp thông báo 01 lần bằng văn bản cho tổ chức/công dân biết để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp, đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo
Công chức thụ lý hồ sơ
Trong ngày
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu 04) Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (mẫu 05)
Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (mẫu 06)
B4
 
Tổng hợp kết quả thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình xem xét và phê duyệt
Trong ngày
 
 
B5
Xem xét và ký văn bản 
Lãnh đạo UBND phường
Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân phường về việc tiếp nhận thông báo.
Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân phường để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
B6
Tiếp nhận kết quả, vào sổ, nhân bản đóng dấu và chuyển kết quả về bộ phận một cửa
Lưu hồ sơ
Bộ phận văn thư
Công chức thụ lý hồ sơ
Công chức
bộ phận một cửa
Trong ngày
Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả – mẫu số 02
B7
Trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường hoặc qua đường bưu chính
5.8
Cơ sở pháp lý
 
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
-Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.1. Lĩnh vực Giáo dục: QT-01/GD: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.2. Lĩnh vực Giáo dục: QT-02/GD: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.3. Lĩnh vực Giáo dục: QT-03/GD: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số