Quy trình ISO

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 

     ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM 2018
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt 100% cán bộ, công chức, người lao động các nội dung cần tuân thủ và thực hiện theo kế hoạch “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của phường năm 2018” và đảm bảo theo đúng phương châm của Chính phủ “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”.
2. Tuân thủ đúng sự chỉ đạo của UBND thành phố, UBND quận về chương trình cải cách hành chính. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cam kết giải quyết thủ tục hành chính cho tất cả các lĩnh vực đảm bảo 0% trễ hẹn theo quy định. Thực hiện tuyên truyền và thực hiện hiệu quả sâu, rộng đến tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trên địa bàn của phường.
3. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, tập trung nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức phải hiểu dân, vì dân; phấn đấu đánh giá cán bộ, công chức cuối năm 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 30% xếp loại xuất sắc; 70% cán bộ, công chức được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Tiếp nhận các phản hồi, khiếu nại và mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về hoạt động của UBND phường. Nghiêm túc xử lý 100% các trường hợp vi phạm theo đúng nội dung thông tin./.                 

                                                                         
             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                         CHỦ TỊCH
                                           (Đã ký)
 
                                               Bùi Tuấn Dương

 

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.1. Lĩnh vực Giáo dục: QT-01/GD: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.2. Lĩnh vực Giáo dục: QT-02/GD: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.3. Lĩnh vực Giáo dục: QT-03/GD: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.4. Lĩnh vực Giáo dục: QT-04/GD: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số