Quy trình ISO

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

    ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 
Mọi việc làm của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức đều đảm bảo nguyên tắc và hướng tới phương châm:
“MINH BẠCH-CHÍNH XÁC-ĐÚNG PHÁP LUẬT”
Để đáp ứng được điều này, UBND phường cam kết:
            1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước dưới sự chỉ đạo của UBND quận.
2. Bộ máy, tổ chức UBND phường tinh gọn, trong sạch có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đổi mới công tác quản lý nhằm đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính.
3. Cán bộ, công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.
4. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ các mối liên hệ giữa các bộ phận, ngành chuyên môn có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo kịp thời, chính xác và hợp pháp để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.
      5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.                 
                                                                         
             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                         CHỦ TỊCH
                                           (Đã ký)
 
                                               Bùi Tuấn Dương

 

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.1. Lĩnh vực Giáo dục: QT-01/GD: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.2. Lĩnh vực Giáo dục: QT-02/GD: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.3. Lĩnh vực Giáo dục: QT-03/GD: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
- 1.4. Lĩnh vực Giáo dục: QT-04/GD: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Ngày đăng:17-08-2018)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số