Văn bản quy phạm pháp quy
Lọc văn bản: 
Có tất cả 27 văn bản
       

Số văn bản:     Mã văn bản:     Tình trạng: 
Từ ngày:            Đến ngày:      
Trích yếu:       
TT Trích yếu    Ngày ban hành Tình trạng
1 LUẬT GIÁO DỤC 2005
   01-01-2006 Còn hiệu lực
2 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 2009
   01-01-2010 Còn hiệu lực
3 LUẬT DI SẢN VĂN HÓA 2009
   01-01-2010 Còn hiệu lực
4 LUẬT NUÔI CON NUÔI 2010
   01-01-2011 Còn hiệu lực
5 LUẬT TỐ CÁO 2011
   01-07-2012 Còn hiệu lực
6 LUẬT KHIẾU NẠI 2011
   01-07-2012 Còn hiệu lực
7 LUẬT LƯU TRỮ 2011
   01-07-2012 Còn hiệu lực
8 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012
   01-05-2013 Còn hiệu lực
9 LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 2012
   01-01-2013 Còn hiệu lực
10 LUẬT CƯ TRÚ 2013
   01-01-2014 Còn hiệu lực
11 LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ 2013
   01-01-2014 Còn hiệu lực
12 LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG SỬA ĐỔI 2013
   01-06-2014 Còn hiệu lực
13 LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 2013
   01-07-2014 Còn hiệu lực
14 LUẬT ĐẤT ĐAI 2013
   01-07-2014 Còn hiệu lực
15 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2014
   01-01-2015 Còn hiệu lực
16 LUẬT XÂY DỰNG 2015
   01-01-2015 Còn hiệu lực
17 LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014
   01-01-2015 Còn hiệu lực
18 LUẬT CÔNG CHỨNG 2014
   01-01-2015 Còn hiệu lực
19 LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM SỬA ĐỔI 2014
   26-06-2014 Còn hiệu lực
20 LUẬT HỘ TỊCH 2014
   01-01-2016 Còn hiệu lực
Trang  1 2
Sắp xếp theo
Hiển thị dòng/trang
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số