Thủ tục hành chính

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 02-06-2011

THỦ TỤC số: 2-12-011

Tên thủ tục: Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận.

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

- Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- Văn bản đề nghị gửi 15 ngày trước khi diễn ra việc quyên góp.

LỆ PHÍ:

- Không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

 - Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC:

- Giám sát việc thực hiện quyên góp đảm bảo tính công khai minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ, không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhận hoặc những mục đích trái pháp luật.

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số