Thủ tục hành chính

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 02-06-2011

THỦ TỤC số: 2-12-012

Tên thủ tục: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận.

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

- Danh sách tu sĩ;

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ:

- Không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

 - Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC:

- Cấp giấy đăng ký (Trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số