Thủ tục hành chính

Khen thưởng đột xuất (TTHC - Mức độ 1) 

Cập nhật: 02-06-2011

THỦ TỤC số: 2-12-013

Tên thủ tục: Khen thưởng đột xuất.

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH:

- Tờ trình của đơn vị có tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc;

- Báo cáo thành tích đột xuất.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ:

- Không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2005.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005.

- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

- Hướng dẫn số 56/TĐKT- HD-V1 ngày 12/1/2006 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ- CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ;

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC:

- Quyết định hành chính và Giấy khen.

Tệp đính kèm

Quy trình ISO khác
- Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 phường trở lên trong quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn quận (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
- Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (TTHC - Mức độ 1) (Ngày đăng:02-06-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Bản đồ số